asasistem@umt.edu.my Phone: +609-6683251/3710

Mission

Visi

Universiti Berfokus Marin Terunggul Dalam Negara dan Disegani Di peringkat Global

 

Misi

Menjana Ilmu Untuk Kesejahteraan Masyarakat dan Kelestarian Alam

 

Objektif

  • Menerokai segala ilmu dalam semua bidang yang berkaitan dengan Sains, Teknologi dan Pengurusan Sumber Alam melalui penyelidikan.
  • Menyediakan kemudahan terkini (makmal, perpustakaan, pengkomputeran dan persekitaran) sebagai menyokong pembangunan ilmu, pembelajaran dan kesarjanaan.
  • Menawarkan program  pengajian  yang  cemerlang  untuk  memenuhi  keperluan  semasa  dan masa hadapan.
  • Menghasilkan graduan yang bertanggungjawab, berilmu, berkeyakinan dan berketrampilan.